Президент підписав указ про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року

01.10.2019 13:30   -
Автор:
«З метою забезпечення національних інтересів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина» Президент постановив:
«1. Підтримуючи проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року та результати їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладені у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», забезпечувати дотримання Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року:
1) подолання бідності;
2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;
3) забезпечення здорового способу життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці;
4) забезпечення всебічної і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
5) забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат;
6) забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією;
7) забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх;
8) сприяння поступальному, всебічному та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;
9) створення стійкої інфраструктури, сприяння всебічній і сталій індустріалізації та інноваціям;
10) скорочення нерівності;
11) забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів;
12) забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва;
13) вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками;
14) збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку;
15) захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття;
16) сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях;
17) зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розроблення проєктів прогнозних і програмних документів, проєктів нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України».
У рамках виконання цього указу Кабміну необхідно забезпечити «проведення у двомісячний строк із залученням вчених, експертів, представників громадських об’єднань аналізу прогнозних і програмних документів з урахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року та за результатами такого аналізу, у разі необхідності, вжити заходів щодо їх удосконалення; упровадження дієвої системи моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року та оприлюднення його результатів щороку до 1 березня року, який настає за звітним».