Знання, випробуванi часом

8 октября 2012, 09:24
 

Харківськими і київськими науковцями створені унікальні підручники

 

Так складається, що знання про природу, про оточуюче середовище, про життя, про всі їхні закони не можуть зберігати стан спокою. То є рух. І чим більше ми знаємо, тим стрімкішим стають події й процеси, що нас охоплюють. А ґрунтовнішими ці знання стають, коли випробувані нашим життям, з його позитивом і негативом, коли вони випробувані часом.
 
Понад 65 років на кафедрі основ радіотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки викладаються такі дисципліни, як основи теорії кіл, а також електродинаміка та поширення радіохвиль. Дисципліни є важливим (якщо не базовим) теоретичним підґрунтям підготовки фахівців з радіотехніки. А тому близько десяти років тому за дорученням науково‑методичної комісії Міністерства освіти і науки України з радіотехніки (керівник — проф. В. І. Правда) викладачі кафедри основ радіотехніки (ОРТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) спільно з колегами з Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») взяли участь у написанні та виданні перших в Україні україномовних підручників, зокрема «Основи теорії кіл» у двох частинах (Ю. О. Коваль, Л. В. Гринченко,  І. О. Милютченко, О. І. Рибін) і «Електродинаміка та поширення радіохвиль» у двох частинах (В. М. Шокало, В. А. Усін, Д. В. Грецьких, В. С. Вунтесмері).
 
«Основи теорії кіл» — використовується у навчальному процесі ХНУРЕ з 2004 р. У 2004‑2006 рр. вийшло перше видання підручника тиражем 900 примірників. Появу такої фундаментальної роботи було схвально сприйнято у тих ВНЗ, де викладають цю або споріднені дисципліни. Тому у 2008 році було здійснено друге видання підручника у двох частинах загальним тиражем 7 тис. примірників. Підручник «Електродинаміка та поширення радіохвиль» використовується у навчальному процесі ХНУРЕ з 2009 року. У 2009‑2010 рр. підручник видано тиражем 1000 примірників.
 
Ці видання високо оцінили не лише викладачі, студенти-радіотехніки, але й ті, які вивчають споріднені дисципліни за спеціальностями «телекомунікації та електронні апарати».
У чому їхня привабливість?
 
Найперше слід зазначити, що якісний, змістовний підручник поєднує між собою головні факти, принципи, феномени та закони предметної галузі, забезпечує розуміння та засвоєння навчальної дисципліни. А, якраз, про названі роботи. Матеріал підручників викладено на високому методичному рівні у сучасному стилі, який ґрунтується на кращих класичних традиціях.
 
Наголосимо ще раз — книжки є результатом багаторічної роботи колективу авторів, які працюють на радіотехнічних факультетах ХНУРЕ та НТУУ «КПІ». Готуючи підручники, автори використовували як особистий досвід викладання теорії електрорадіотехнічних кіл, теорії електричних кіл у провідних закладах Києва й Харкова, так і досвід методичної роботи відповідних кафедр. Слід зазначити, що автори спирались також на досвід викладання у вищій військовій школі.
 
Продуманою є структура та методичний апарат підручників: питання, завдання, таблиці, рисунки, шрифтові виділення взаємопов’язані, вдало поєднуються, доповнюють одне одного. Матеріал кожного розділу побудований за схемою: теорія  практичний додаток  приклад  контрольні запитання і завдання для самоперевірки. Причому, якщо розгляд теми супроводжується великою кількістю формул і розрахункових співвідношень, вони зведені в таблиці, що полегшує цілісне сприйняття навчального матеріалу.
 
Систематизація головних результатів деяких розділів дозволяє не тільки краще засвоювати матеріал навчальної дисципліни студентами, але й (як показує практика) полегшує вивчення наступних дисциплін (наприклад таких, як сигнали та процеси у радіотехніці, пристрої НВЧ та антени) не лише студентам старших курсів, але й аспірантам. У підручниках застосовано також прийом наскрізного розгляду, коли одне й те саме коло послідовно аналізується різними методами та порівнюються результати цього аналізу.
 
Зазначені особливості викладення матеріалу дозволяють студентам різного рівня підготовки послідовно і порівняно просто освоювати не тільки теоретичні питання, але і на конкретних прикладах опановувати сучасні методи аналізу й розрахунку характеристик електромагнітних полів і кіл у різних елементах і вузлах радіотехнічних систем та вільному просторі.
 
Підручники поряд з теорією містять типові приклади розрахунків, задачі для самостійного розв’язання, численні ілюстрації та приклади розв’язання задач, запитання, завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань з кожної теми. І це правильно. Наведена також довідкова та історична інформація з основних розділів теорії електромагнітного поля та теорії кіл, докладні предметні та іменні покажчики, довідкові матеріали, що безсумнівно сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Крім того, роботи подають біографічні дані про видатних вчених, які зробили значний внесок у розвиток теорії поля, електричних кіл і радіотехніки, зокрема — Ващенка-Захарченка, Соболєва, Вольперта, Мандельштама, Ширмана, Лебедєва, Попова, Умова. Це є мотиваційним чинником для ефективного вивчення матеріалу.
 
Загалом, під час навчання важливо знайти такі складові, що визначають сутність теоретичних відомостей й навчального матеріалу. Важливо, щоб ці ознаки переходили у визначення понять, законів навчальної дисципліни. Саме на таке викладання матеріалу спрямовано дані підручники, оскільки при цьому він легше опановується та засвоюється студентами.
 
Необхідно зазначити, що в цих виданнях розгляд сучасних розділів теорії кіл пов’язано з науковими дослідженнями кафедр в  ХНУРЕ і НТУУ «КПІ» та з науково-дослідними роботами з розробки радіотехнічних систем синхронізації, передачі та одержання інформації. Ці питання адресовані в першу чергу кращим студентам. Крім того, окремі розділи підручників можуть бути корисними для підготовки спеціалістів, магістрів та аспірантів, а також у науковій роботі.
 
Не можу не погодитися з оцінкою названих робіт, яку наводять мої колеги.
 
Доктор технічних наук, Г. І. Хлопов, завідувач відділу радіолокації ІРЕ НАНУ: «Вважаю, що представлений цикл підручників не має аналогів в Україні та за рубежем і набуває пріоритетного значення».
 
Доктор технічних наук, професор кафедри радіотехніки й телекомунікацій Севастопольського національного технічного університету І. Л. Афонін: «Очень приятно держать в руках и использовать в практической работе первый украинский учебник по дисциплине «Электродинамика и распространение радиоволн». Благодаря коалиции двух школ: киевской и харьковской, родился прекрасный помощник в нашей работе. …Искренне благодарен… авторам за большую помощь нам в подготовке высококвалифицированных радиотехников и специалистов телекоммуникационных систем».
 
Отже, зважаючи на високий науково‑методичний рівень підручників, їх відповідність сучасним вимогам та спрямованість на поліпшення підготовки майбутніх фахівців, вважаю, що цикл підручників «Основи теорії кіл» та «Електродинаміка та поширення радіохвиль» та їх авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 року.
 
Академік НАНУ, доктор технічних наук,  професор, лауреат Державної премії СРСР,  Коноваленко Олександр Олександрович
 
Подписаться на новости

Поиск по архиву:

Подраздел:
Материал:
ПнВтСрЧтПтСбВс

Выбрать по тегу