Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова»

3 ноября 2018, 09:12
 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 № 1160‑IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації рішення сесії Харківської міської ради «Про затвердження Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова» (надалі — проект рішення), як регуляторного акта.

I. Визначення проблеми

На сучасному етапі здійснення глибоких соціально-економічних перетворень, спрямованих на інтеграцію України у Європейське Співтовариство, приватизація та відчуження об’єктів комунальної власності відіграють важливу роль насамперед у забезпеченні розвитку підприємництва країни. Крім того, приватизація об’єктів комунальної власності сприяє створенню конкурентного середовища, залученню інвестицій, а також залишається важливим джерелом поповнення міського бюджету коштами для подальшого соціально-економічного розвитку міста.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції міської ради відноситься прийняття рішень щодо відчуження комунального майна, затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності.

21.06.2017 року 13 сесією Харківської міської ради 7 скликання було прийнято рішення про затвердження Програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2017—2022 рр. Таким чином, приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова планувалось здійснювати відповідно до пріоритетів, умов та механізмів приватизації, передбачених Програмою, яка була розрахована на період 2017—2022 роки.

Разом з тим, зміна економічної та політичної ситуації в Україні, обрання країною євроінтеграційного курсу потребувало необхідності розробки нових підходів до процесу приватизації.

07.03.2018 набрав чинності Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна». Цей Закон регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна.

Вимоги чинного Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» вказали на необхідність прийняття Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова замість «Програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2017—2022 рр.», затвердженої рішенням 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 691/17.

Проект рішення сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова» (далі — Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного і комунального майна», а також інших законодавчих і нормативних актів, що регулюють питання приватизації та власності.

Переважна кількість об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова знаходиться у незадовільному стані та потребує проведення капітальних ремонтів. Велика кількість комунальних підприємств має низький технологічний уклад, морально та фізично зношене обладнання, застарілі технології, що не забезпечують конкурентоспроможність продукції та послуг на зовнішньому і внутрішньому ринках.

При цьому, органи місцевого самоврядування втрачають зацікавлення інвесторів, у тому числі європейських, у розвитку інфраструктури м. Харкова.

Громадяни до процесів приватизації продовжують відноситися з недовірою, прагнучі більшої публічності та відкритості її проведення.

Таким чином, для забезпечення подальшого розвитку та удосконалення процесів приватизації, реалізації нових вимог до ринкової трансформації на сучасному етапі її розвитку, встановлення нових завдань, визначення чітких законодавчих норм, забезпечення оптимізації розміру приватного сектору економіки, необхідно прийняття Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава (органи місцевого самоврядування)

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

 

 

II. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту рішення сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова» є визначення пріоритетів, завдань і комплексу заходів, спрямованих на організаційне та правове забезпечення процесу приватизації комунального майна.

Основними цілями затвердження цього Положення є:

— реалізація права територіальної громади володіти, ефективно користуватися і розпоряджатися в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через спеціально уповноважені органи;

— підвищення ефективності використання майна, створення конкурентного середовища, залучення інвестицій з метою забезпечення соціально-економічного розвитку міста, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до міського бюджету;

— підтримання та подальший розвиток м. Харкова за рахунок коштів, що надходять від приватизації;

— забезпечення інформаційної відкритості та прозорості процесу приватизації;

— продаж дрібних і малоліквідних об’єктів нерухомого майна, приватизація об’єктів, подальше перебування у комунальній власності яких є економічно недоцільним;

— продаж об’єктів незавершеного будівництва, які не можуть бути добудовані за рахунок коштів міського бюджету.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 — Залишити без змін чинну редакцію Програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2017—2022 рр.

Такий спосіб є недоцільний у зв’язку з прийняттям Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Альтернатива 2 — Внесення змін до Програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2017—2022 рр.

Такий спосіб також є недоцільний у зв’язку з прийняттям Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», оскільки даний регуляторний акт потребує змін щодо підходів до державного регулювання процесу приватизації.

Альтернатива 3 — Розробка Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

Такий спосіб є найбільш ефективним, забезпечить досягнення цілей державного регулювання процесу приватизації за принципом рівності та змагальності, забезпечить використання конкурентних умов приватизації.

 

 

 Надалі Альтернативи 1, 2 не розглядатимуться оскільки приватизація майна, що перебуває у комунальній власності здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Альтернатива 2

Альтернатива 3

Імперативність (загальнообов’язковість) рішень Харківської міської ради для виконання на території міста Харкова, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Планується збільшення надходжень до місцевого бюджету, можливість виконання органом місцевого самоврядування своїх соціальних зобов’язань.

 

Процедура приватизації об’єктів згідно з Положенням регламентує і забезпечує виконання планового завдання щодо надходжень до місцевого бюджету від приватизації, та у подальшому вплине на створення сприятливих умов для залучення інвестицій.

За рахунок коштів місцевого бюджету для проведення заходів, пов’язаних з приватизацією, здійснюються видатки, пов’язані з загальними організаційними роботами; з оплатою послуг на виготовлення технічної документації; проведення оцінки майна у процесі приватизації, оцінки об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в комунальну власність; проведенням екологічного аудиту, аудиту, експертиз технічного стану об’єктів; надання юридичних послуг; провадженням інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, придбанням комп’ютерної та офісної техніки, засобів зв’язку, програмних продуктів, інше.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Альтернатива 2

Альтернатива 3

1) Повне, своєчасне та достовірне інформування про об’єкти приватизації та порядок їх приватизації.

2) Забезпечення конкурентних умов приватизації.

3) Здійснення приватизації об’єктів комунальної власності максимально відкрито та прозоро.

4) Можливість підвищення соціальних стандартів для тих категорій громадян, які отримують допомогу, пільги, тощо з міського бюджету.

5) Збереження або створення нових робочих місць на приватизованих об’єктах.

Витрати пов’язані з загальними організаційними роботами та з оплатою за договором купівлі-продажу.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць (орієнтовно)

98

98

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

100

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Альтернатива 2

Альтернатива 3

Забезпечення прозорої та швидкої процедури приватизації об’єктів комунальної власності, що надає можливість планування та розвитку малого бізнесу.

Витрати пов’язані з загальними організаційними роботами та з оплатою за договором купівлі-продажу.

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі

щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 — Залишити без змін чинну редакцію Програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2017—2022 рр.

0

Такий спосіб є недоцільний у зв’язку з прийняттям Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Альтернатива 2 — Внесення змін до Програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2017—2022 рр.

0

Такий спосіб також є недоцільний у зв’язку з прийняттям Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», оскільки даний регуляторний акт потребує змін щодо підходів до державного регулювання процесу приватизації.

Альтернатива 3 — Розробка Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова

4

Такий спосіб є найбільш ефективним, оскільки забезпечить досягнення цілей державного регулювання процесу приватизації за принципом рівності та змагальності, забезпечить використання конкурентних умов приватизації.

 

 

 

Рейтинг

результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування

відповідного місця

альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 3

Забезпечення прозорої та швидкої процедури приватизації об’єктів комунальної власності, що надає можливість планування та розвитку малого бізнесу.

Для проведення заходів, пов’язаних з приватизацією, здійснюються видатки, пов’язані з загальними організаційними роботами; з оплатою послуг, на виготовлення технічної документації; проведення оцінки майна у процесі приватизації, оцінки об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в комунальну власність; проведенням екологічного аудиту, аудиту, експертиз технічного стану об’єктів; надання юридичних послуг; провадженням інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, придбанням офісної техніки, забезпеченням програмними продуктами, інше.

Усі аспекти проблеми буде вирішено

 

Рейтинг

Аргументи

щодо переваги обраної альтернативи/причини

відмови від альтернативи

Оцінка ризику

зовнішніх чинників на дію

запропонованого

регуляторного акта

Альтернатива 1

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему

Х

Альтернатива 2

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему

Х

Альтернатива 3

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Має місто ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного акту таких як: зміни діючого законодавства, які можуть безпосередньо вплинути на фінансово‑господарську діяльність, прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, соціально-політичні впливи та таке інше.

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проект Положення передбачає здійснення заходів щодо приватизації протягом терміну дії цього документу, виходячи з наступних концептуальних підходів:

— посилення уваги територіальної громади до управління приватизаційними процесами. Приватизація комунального майна організовується як складовий елемент підвищення ефективності використання та розпорядження комунальним майном, спрямований на оптимізацію структури комунального майна, збільшення надходжень до місцевого бюджету у вигляді податків, дивідендів, орендних, концесійних платежів тощо, а також скорочення бюджетних видатків на утримання окремих об’єктів права комунальної власності;

— формування складу об’єктів, що підлягатимуть приватизації не за заявами потенційних покупців, а за рішенням органів, уповноважених управляти комунальним майном, прийнятим з результатами аналізу господарської діяльності комунальних підприємств та організацій;

— включення в процес приватизації, насамперед, тих об’єктів, подальше перебування у комунальній власності яких більше не ефективно та потребує додаткових бюджетних витрат на розвиток виробництва або на їх утримання;

— формування переліків об’єктів приватизації, продаж яких має забезпечити виконання встановлених планових завдань щодо надходження коштів від приватизації та внесення таких переліків на розгляд міської ради.

Проектом Положення передбачено виконання фінансових завдань не за рахунок збільшення кількості об’єктів, що пропонуються для продажу, а, насамперед, завдяки підвищенню ціни продажу об’єктів приватизації через аукціони, в тому числі через електронні майданчики.

Положення включає комплекс заходів щодо фінансового, інформаційного та законодавчого забезпечення виконання Положення.

Враховуючи стратегію подальшого реформування комунальної власності, наближення України до Європейського Союзу, прийняття Положення забезпечить створення конкурентного середовища, сприятливих умов для залучення ефективних інвесторів та інвестицій у місцеву економіку, зростання економіки країни.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить 100  %, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання здійснено згідно з М‑ Тестом, викладеному у додатку до цього Аналізу регуляторного впливу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований проект Положення буде діяти до прийняття змін у нормативно-правові акти, що мають вищу юридичну силу, які стосуються зазначеної сфери регулювання або його скасування, а також до прийняття Харківською міською радою іншого Положення про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для даного регуляторного акта було визначено декілька вимірювальних показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір та прогнозні значення.

Показниками результативності запропонованого акта будуть:

— кількість об’єктів, запропонованих для приватизації;

— кількість укладених договорів купівлі- продажу;

— грошові кошти, отримані від приватизації об’єктів комунальної власності та перераховані до бюджету міста Харкова.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акта — місто Харків);

Розмір надходжень до місцевого бюджету збільшиться.

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами не зміниться.

На підставі порівняння цих показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом моніторингу кількості укладених договорів купівлі-продажу комунального майна та розміру надходжень від приватизації до місцевого бюджету.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснено протягом року після прийняття рішення.

Повторне відстеження буде проводитися через рік після проведення базового.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на три роки після повторного відстеження на підставі даних звітів про кількість укладених договорів купівлі- продажу та розміру надходжень від приватизації до місцевого бюджету.

Метод проведення відстеження результативності — статистичний.

Вид даних — статистичні дані.

В. о. начальника Управління комунального майна
та приватизації Т. Ю. Клемчук

 


Додаток до аналізу регуляторного впливу 
проекту рішення Харківської міської ради «Про затвердження 
Положення про приватизацію об’єктів комунальної 
власності територіальної громади м. Харкова»
 
ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 18 січня 2018 по 18 жовтня 2018.

Вид консультації (публічні консультації прямі/

«круглі столи», наради, робочі зустрічі тощо/, інтернет-консультації прямі (інтернет-

форуми, соціальні мережі тощо), запити/

до підприємців, експертів, науковців тощо/)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

Консультування з представниками

Фонду державного майна України

5

Визначення доцільності ухвалення регуляторного акта з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» щодо приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади

Консультації з представниками організаторів аукціонів (електронних майданчиків)

6

Органи місцевого самоврядування інших міст України (Київ, Запоріжжя, Полтава, Красноград)

4

Визначення доцільності ухвалення регуляторного акта з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» щодо приватизації об’єктів комунальної власності територіальних громад

Опитування суб’єктів господарювання

10

Надані пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта були надані за телефоном

Усього осіб

25

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 98 (одиниць), у тому числі суб’єкти малого підприємництва 98 (одиниць); питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100  % (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Примітка: регулювання стосується суб’єктів господарювання, які будуть мати намір приватизувати об’єкти комунальній власності територіальної громади м. Харкова. Тому до розрахунку взято кількість всіх суб’єктів господарювання, які брали участь у приватизації об’єктів комунальній власності територіальної громади м. Харкова у 2017 році.

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий
номер

Найменування оцінки

У перший рік

(стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні

(за наступний

рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури:

Сплата за об’єкти приватизації

714 285,71

714 285,71

6

Разом, гривень

 

Формула:

 (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

714 285,71

0

714 285,71

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

98

8

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

70 000 000

0

70 000 000

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2018 рік становить при 40‑годинному робочому тижні — 1993,0 години (норми тривалості робочого часу на 2018 рік розроблені редакцією Дт-Кт у зв’язку з відсутністю відповідного листа Міністерства праці та соціальної політики України з урахуванням змін внесених Законом від 16.11.2017 № 2211‑VIII та відповідно до статті 73 КЗпП).

Використовується мінімальний розмір заробітної плати. За Законом України середній мінімальний щомісячний розмір заробітної плати з 01.01.2018 становить 3723,00 грн та 22,41 грн у погодинному розмірі

(Закон України від 07.12.2017 № 2246‑VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»)

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

22,41

0

22,41

9.1

знайти регуляторний акт в мережі Інтернет та ознайомитись з його змістом (0,5 годин)

11,20

0

11,20

9.2

ознайомитись з переліком об’єктів комунальній власності територіальної громади м. Харкова (0,5 годин)

11,20

 

11,20

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

744,6

0

744,6

10.1

витрати на оплату обов’язкових платежів

744,6

0

744,6

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури.

67,23

0

67,23

13.1

Укладання договору купівлі-продажу (1 година)

22,41

 

22,41

13.2

Нотаріальне засвідчення угоди (2 година)

44,82

 

44,82

14

Разом, гривень (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

834,24

0

834,24

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

98

16

Сумарно, гривень

(рядок 14 Х рядок 15)

81 755,52

Х

81 755,52

 

 

 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування Харківська міська рада, а саме: управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва — за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати

часу на процедуру,

год

Вартість часу

співробітника

органу державної

влади відповідної категорії

(заробітна плата),

грн/год

Оцінка кількості

процедур за рік,

що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості

суб'єктів, що

підпадають

під дію процедури

регулювання

Витрати на 

адміністрування

регулювання*

(за рік),

гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

1

70,1 грн

(з розрахунком 12337,64 грн

на місяць)

1

98

6 869,8

камеральні (перевірка документів)

1

70,1

1

98

6 869,8

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури:

57,5

4 030,75

1

98

395 013,5

7.1 реєстрація заяви та доданого до неї пакету документів

0,5

35,05

1

98

3 434,9

7.2 перевірка документів на предмет відношення об’єкту нерухомості пам’ятки архітектури, відповідність правоустановчих документів, наявність або відсутність договору оренди

0,5

35,05

1

98

3 434,9

7.3 підготовка відповіді заявнику

0,25

17,52

1

98

1 717,45

7.4 підготовка проекту рішення на сесію міськради

1,5

105,15

1

98

10 304,7

7.5 розгляд та прийняття рішення щодо приватизації сесією міської ради

0,25

17,52

1

98

1 717,45

7.6. Опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації (відчуженню) в засобах масової інформації, на офіційному сайті міської ради та в електронній торговій системі

2

140,2

1

98

13 739,6

7.7. Опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта в засобах масової інформації, на офіційному сайті міської ради

1

70,1

1

98

6 869,8

7.8. Опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта в засобах масової інформації, на офіційному сайті міської ради, в електронній торговій системі

5

350,5

1

98

34 349

7.9. Утворення аукціонної комісії з продажу об’єктів

1

70,1

1

98

6 869,8

7.10. Підготовки документів для затвердження умов продажу об’єктів, розроблених аукціонною комісією

5

350,5

1

98

34 349

7.11. Опублікування інформації про умови продажу об’єкта приватизації, у тому числі його стартової ціни

2

140,2

1

98

13 739,6

7.12. Укладання договору з уповноваженими особами щодо проведення аукціону з продажу об’єктів приватизації

2

140,2

1

98

13 739,6

7.13. Укладання у випадках, передбачених законодавством, угоди щодо проведення екологічного аудиту об’єктів приватизації

2

140,2

1

98

13 739,6

7.14. Перевірка заяви на участь в аукціоні

10

701

1

98

68 698

7.15. Укладання договору купівлі-продажу за результатами продажу на аукціоні

7

490,7

1

98

48 088,6

7.15.1 підготовка проекту договору купівлі-продажу

3

210,3

1

98

15360

7.15.2 нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу (робота з майбутнім покупцем та нотаріусом)

4

280,4

1

98

15360

7.16. Відстеження строків оплати згідно з договором купівлі-продажу

1

70,1

1

98

6 869,8

7.17. Підготовка актів прийому-передачі

1

70,1

1

98

6 869,8

7.18. Підписання актів прийому-передачі

0,25

17,52

1

98

1 717,45

7.19. Видача актів прийому-передачі

0,25

17,52

1

98

1 717,45

7.20. Опублікування інформації про результати приватизації

2

140,2

1

98

13 739,6

7.21. Прийняття рішення про завершення приватизації

2

140,2

1

98

13 739,6

7.22. У випадку звернення покупця щодо погодження подальшого відчуження приватизованого об’єкту, розгляд звернення

10

701

1

20

14 020

7.23. підготовка та надання погоджувального листа

1

70,1

1

20

1 402

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

401 883,3

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

401 883,3

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий
номер

Показник

Перший рік регулювання

(стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

70 000 000

70 000 000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

81 755,52

81 755,52

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

70 081 755,52

70 081 755,52

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

401 883,3

401 883,3

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

140 765 394,34

140 765 394,34

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Для суб'єктів господарювання коригуючим (пом'якшувальним) заходом у цьому випадку є те, що протягом року вони можуть самостійно приймати рішення щодо участі в приватизації.

В. о. начальника Управління комунального майна та приватизації Т. Ю. Клемчук

 

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу