Решение об утверждении Плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов Харьковского городского совета 7 созыва на 2018 год

13 ноября 2017, 07:33
 

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
16 сесія 7 скликання
Від 08.11.2017 № 836 / 17
м. Харків
 

Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Харківської міської ради 7 скликання на 2018 рік

 
На виконання ст.ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Харківської міської ради на 2018 рік (додається).
2. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію Харківської міської ради з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян і секретаря Харківської міської ради.
 
Міський голова   Г. А. Кернес
 

Додаток
до рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Харківської міської ради 7 скликання на 2018 рік»
від 08.11.2017 № 836 / 17
 
 
ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Харківської міської ради 7 скликання на 2018 рік
 
 

№ 

з/п

Вид документа

Назва проекту регуляторного акта

Мета прийняття

Терміни

підготовки

Найменування органів та підрозділів розробників проекту

Відповідальні за підготовку

регуляторного акта

1

2

3

4

5

6

7

1

Рішення

Харківської міської ради

Про затвердження Порядку оформлення правочинів

про встановлення речових прав осіб на земельні ділянки

комунальної власності територіальної громади міста Харкова

Врегулювання

земельних відносин у зв’язку

зі змінами земельного законодавства

ІІ півріччя

2018 року

Департамент земельних відносин

 

Юридичний Департамент

Заступник директора

Департаменту земельних відносин

 

Директор Юридичного Департаменту

2

Рішення

Харківської міської ради

Про внесення змін до рішення

8 сесії Харківської міської ради

6 скликання «Про затвердження Порядку присвоєння

адрес об’єктам нерухомості, розташованим на території

міста Харкова» від 06.07.2011 № 325 / 11

Удосконалення порядку

присвоєння адрес об’єктам нерухомості,

розташованим на території міста Харкова

ІІ півріччя

2018 року

Департамент територіального

контролю

 

Департамент містобудування,

архітектури та генерального плану

Директор Департаменту

територіального контролю

 

В. о. директора Департаменту

містобудування, архітектури

та генерального плану

3

Рішення

Харківської міської ради

Про внесення змін до рішення

9 сесії Харківської міської ради 6 скликання

«Про затвердження Порядку вирішення питань,

пов’язаних із самочинним будівництвом» від 17.08.2011  № 390 / 11

Удосконалення порядку вирішення питань, пов’язаних із самочинним будівництвом

ІІ півріччя

2018 року

Департамент територіального

контролю

 

Департамент містобудування,

архітектури та генерального плану

Директор Департаменту
територіального контролю

 

В. о. директора Департаменту

містобудування, архітектури

та генерального плану

 
 
Директор Департаменту територіального контролю   О. Л. Калина
Директор Департаменту земельних відносин   А. О. Козлов
В. о. директора Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану   К. M. Пилявська
Начальник відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку   В. Б. Бакін
Директор Юридичного Департаменту  В. В. Коваленко
 

У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16 сессия 7 созыва
От 08.11.2017 № 836 / 17
г. Харьков
 

Р Е Ш Е Н И Е
Об утверждении Плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов Харьковского городского совета 7 созыва на 2018 год

 
Во исполнение ст.ст. 7, 32 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», на основании ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь ст. 59 указанного Закона, Харьковский городской совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить План деятельности по подготовке проектов регуляторных актов Харьковского городского совета на 2018 год (прилагается).
2. Поручить Департаменту по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета обеспечить опубликование этого решения в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Харьковского городского совета по вопросам обеспечения общественного порядка, соблюдения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан и секретаря Харьковского городского совета.
 
Городской голова   Г. А. Кернес
 

Приложение
к решению 16 сессии Харьковского городского совета 7 созыва «Об утверждении Плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов Харьковского городского совета 7 созыва на 2018 год»
от 08.11.2017 № 836 / 17
 
 
ПЛАН
деятельности по подготовке проектов регуляторных актов Харьковского городского совета 7 созыва на 2018 год
 
 

№ 

п/п

Вид документа

Название проекта регуляторного акта

Цель принятия

Сроки

подготовки

Наименование органов и подразделений разработчиков проекта

Ответственные

за подготовку регуляторного акта

1

2

3

4

5

6

7

1

Решение

Харьковского городского

совета

Об утверждении Порядка оформления сделок

об установлении вещных прав лиц на земельные участки коммунальной

собственности территориальной громады города Харькова

Урегулирование

земельных отношений

в связи с изменениями

земельного законодательства

ІІ полугодие
2018 года

Департамент земельных отношений

 

Юридический Департамент

Заместитель директора

Департамента земельных отношений

 

Директор Юридического

Департамента

2

Решение

Харьковского городского

совета

О внесении изменений в решение 8 сессии

Харьковского городского совета 6 созыва «Об утверждении Порядка

присвоения адресов объектам недвижимости, расположенным

на территории города Харькова» от 06.07.2011 № 325 / 11

Совершенствование порядка присвоения адресов объектам недвижимости, расположенным на территории города Харькова

ІІ полугодие
2018 года

Департамент территориального

контроля

 

Департамент градостроительства, архитектуры и генерального плана

 

Юридический Департамент

Директор Департамента

территориального контроля

 

И. о. директора Департамента

градостроительства, архитектуры

 генерального плана

 

Директор Юридического

Департамента

3

Решение

Харьковского городского

совета

О внесении изменений в решение 9 сессии

Харьковского городского совета 6 созыва «Об утверждении Порядка

решения вопросов, связанных с самовольным строительством»

от 17.08.2011 № 390 / 11

Совершенствование порядка решения вопросов, связанных с самовольным строительством

ІІ полугодие
2018 года

Департамент территориального

контроля

 

Департамент градостроительства, архитектуры и генерального плана

 

Юридический Департамент

Директор Департамента

территориального контроля

 

И. о. директора Департамента

градостроительства, архитектуры

и генерального плана

 

Директор Юридического

Департамента

 
 
Директор Департамента территориального контроля   А. Л. Калина
Директор Департамента земельных отношений   А. А. Козлов
И. о. директора Департамента градостроительства, архитектуры и генерального плана   Е. M. Пилявская
Начальник отдела по вопросам осуществления государственной регуляторной политики Департамента административных услуг и потребительского рынка   В. Б. Бакин
Директор Юридического Департамента   В. В. Коваленко
Подписаться на новости

Выбрать по тегу