Решение рассмотрении обращения Харьковского городского совета

13 ноября 2017, 07:26
 

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
16 сесія 7 скликання
Від 08.11.2017 № 848 / 17
м. Харків
 

Р І Ш Е Н Н Я
Про розгляд звернення Харківської міської ради

 
З метою ефективної реалізації повноважень, покладених на Харківську міську раду та її виконавчі органи, на підставі ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 цього Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення Харківської міської ради 7 скликання до Прем’єр‑міністра України Гройсмана В. Б. щодо забезпечення фінансової спроможності бюджету міста Харкова на 2018 рік.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
 
Міський голова   Г. А. Кернес
 

Додаток
до рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про розгляд звернення Харківської міської ради»
від 08.11.2017 № 848 / 17
 
 
ЗВЕРНЕННЯ
Харківської міської ради до Прем’єр‑міністра України Гройсмана В. Б.
 
 
Вельмишановний Володимире Борисовичу!
 
Ми, депутати Харківської міської ради, від імені територіальної громади м. Харкова звертаємось із проханням не допустити скорочення платоспроможності органів місцевого самоврядування у 2018 році.
Забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів, що передбачається в контексті децентралізації, у практичній площині не підкріплюється збалансованістю міжбюджетних відносин, а проголошене реформування фінансової системи залишається недостатньо ефективним.
Аналіз концептуальних підходів забезпечення сталого місцевого розвитку через призму децентралізації свідчить, що в процесі трансформації місцевого самоврядування переформатування відповідальності та чіткого розподілу повноважень між державними органами влади та органами місцевого самоврядування не відбулося.
Протягом останніх двох років на місцевий рівень державою передано низку повноважень без забезпечення належного фінансового ресурсу.
Так, у 2016 році на фінансування з місцевих бюджетів передані повноваження з проведення державної реєстрації, державного архітектурно-будівельного контролю, надання адміністративних послуг, забезпечення соціальних програм держави та інше.
Крім того, процес реформування фінансової системи залишив невирішеними питання фінансового забезпечення функціонування установ професійно-технічної освіти, пільгового проїзду окремих категорій громадян у пасажирському транспорті, надання інших соціальних пільг, передбачених діючим законодавством.
У 2017 році без відповідних джерел компенсації на місцеві бюджети покладено видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв по закладах охорони здоров’я, утримання закладів освіти (крім оплати праці педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл).
Як наслідок, за 9 місяців 2017 року із бюджету міста Харкова на виконання повноважень, що передані на місцевий рівень без фінансового компенсатора, спрямовано 1,6 млрд гривень (16,4 % від загального обсягу видатків).
На сьогодні Кабінетом Міністрів України ініціюються подальші зміни бюджетного законодавства, що передбачають:
— збільшення відсотку вилучення коштів з місцевих бюджетів, які передаються до державного бюджету у вигляді реверсної дотації, з 50 до 80 відсотків. Це призведе до необґрунтованого зменшення фінансового ресурсу бюджету міста Харкова на 152,8 млн гривень;
— передачу на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів всіх встановлених державою пільг з оплати житлово-комунальних послуг, а також бюджетних зобов’язань щодо пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг, що виникли в попередніх бюджетних періодах та обліковуються в органах Казначейства на початок року. Прийняття вказаних вище змін призведе до додаткового навантаження на бюджет міста Харкова на суму приблизно 500,0 млн гривень.
Таким чином, з урахуванням запропонованих ініціатив додаткові видатки бюджету міста Харкова на 2018 рік складуть 2,6 млрд гривень.
Відволікання значного обсягу фінансових ресурсів на виконання переданих повноважень унеможливлює надання органами місцевого самоврядування високоякісних послуг та фінансування пріоритетних проектів розвитку інфраструктури, що є життєво важливими для територіальної громади.
Реалізація повноважень місцевого самоврядування у бюджетній, медичній, освітній та інших сферах потребує унормування проблем, які виникають у процесі їх фінансування, та удосконалення міжбюджетних відносин.
Перспектива самодостатності місцевого самоврядування, що покликана забезпечити самостійність місцевих бюджетів, потребує надання стабільних джерел надходжень.
Одним із вагомих компенсаторів додаткових витрат є встановлення норми щодо зарахування до бюджетів міст обласного значення 85 % податку на доходи фізичних осіб.
При цьому необхідно зберегти діючий механізм:
— горизонтального вирівнювання в частині розрахунку реверсної дотації (50 %);
— фінансування пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам).
Ураховуючи вищевикладене, просимо Вас, вельмишановний Володимире Борисовичу:
— не допустити схвалення проекту Закону про Державний бюджет України на 2018 рік у пропонованій редакції (реєстраційний № 7000) та супровідного до нього проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний № 7116);
— при доопрацюванні вищевказаних законопроектів врахувати питання, пов’язані з підвищенням матеріального і культурного рівня життя територіальної громади та реалізацією пріоритетних проектів розвитку інфраструктури міста Харкова.
Сподіваємось на Вашу підтримку інтересів територіальних громад.
 
Звернення схвалено рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017
 

У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16 сессия 7 созыва
От 08.11.2017 № 848 / 17
г. Харьков
 

Р Е Ш Е Н И Е 
О рассмотрении обращения Харьковского городского совета

 
С целью эффективной реализации полномочий, возложенных на Харьковский городской совет и его исполнительные органы, на основании ст. ст. 25, 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь ст. 59 этого Закона, Харьковский городской совет
РЕШИЛ:
1. Одобрить обращение Харьковского городского совета 7 созыва к Премьер‑министру Украины Гройсману В. Б. об обеспечении финансовой состоятельности бюджета города Харькова на 2018 год.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные комиссии Харьковского городского совета и секретаря Харьковского городского совета.
 
Городской голова   Г. А. Кернес
 

Приложение
к решению 16 сессии Харьковского городского совета 7 созыва «О рассмотрении обращения Харьковского городского совета» 
от 08.11.2017 № 848 / 17
 
 
ОБРАЩЕНИЕ
Харьковского городского совета к Премьер‑министру Украины Гройсману В. Б.
 
 
Глубокоуважаемый Владимир Борисович!
 
Мы, депутаты Харьковского городского совета, от имени территориальной громады г. Харькова обращаемся с просьбой не допустить сокращения платежеспособности органов местного самоуправления в 2018 году.
Обеспечение финансовой самостоятельности местных бюджетов, которое предполагается в контексте децентрализации, в практической плоскости не подкрепляется сбалансированностью межбюджетных отношений, а провозглашенное реформирование финансовой системы остается недостаточно эффективным.
Анализ концептуальных подходов обеспечения устойчивого местного развития через призму децентрализации показывает, что в процессе трансформации местного самоуправления переформатирования ответственности и четкого распределения полномочий между государственными органами власти и органами местного самоуправления не произошло.
В течение последних двух лет на местный уровень государством передан ряд полномочий без обеспечения надлежащего финансового ресурса.
Так, в 2016 году на финансирование из местных бюджетов переданы полномочия по проведению государственной регистрации, государственного архитектурно-строительного контроля, предоставлению административных услуг, обеспечению социальных программ государства и прочее.
Кроме того, процесс реформирования финансовой системы оставил нерешенными вопросы финансового обеспечения функционирования учреждений профессионально-технического образования, льготного проезда отдельных категорий граждан в пассажирском транспорте, предоставления других социальных льгот, предусмотренных действующим законодательством.
В 2017 году без соответствующих источников компенсации на местные бюджеты возложены расходы по оплате коммунальных услуг и энергоносителей по учреждениям здравоохранения, содержанию учреждений образования (кроме оплаты труда педагогических работников общеобразовательных школ).
Как следствие, за 9 месяцев 2017 года из бюджета города Харькова на выполнение полномочий, переданных на местный уровень без финансового компенсатора, направлено 1,6 млрд гривен (16,4 % от общего объема расходов).
На сегодняшний день Кабинетом Министров Украины инициируются дальнейшие изменения бюджетного законодательства, предусматривающие:
— увеличение процента изъятия средств из местных бюджетов, которые передаются в государственный бюджет в виде реверсной дотации, с 50 до 80 процентов. Это приведет к необоснованному уменьшению финансового ресурса бюджета города Харькова на 152,8 млн гривен;
— передачу на финансирование за счет средств местных бюджетов всех установленных государством льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также бюджетных обязательств относительно льгот по оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг, которые возникли в предыдущих бюджетных периодах и учитываются в органах Казначейства на начало года. Принятие указанных выше изменений приведет к дополнительной нагрузке на бюджет города Харькова на сумму примерно 500,0 млн гривен.
Таким образом, с учетом предложенных инициатив дополнительные расходы бюджета города Харькова на 2018 год составят 2,6 млрд гривен.
Отвлечение значительного объема финансовых ресурсов на выполнение переданных полномочий делает невозможным предоставление органами местного самоуправления высококачественных услуг и финансирование приоритетных проектов развития инфраструктуры, которые являются жизненно важными для территориальной громады.
Реализация полномочий местного самоуправления в бюджетной, медицинской, образовательной и других сферах требует нормирования проблем, возникающих в процессе их финансирования, и совершенствования межбюджетных отношений.
Перспектива самодостаточности местного самоуправления, призванная обеспечить самостоятельность местных бюджетов, требует предоставления стабильных источников поступлений.
Одним из весомых компенсаторов дополнительных расходов является установление нормы о зачислении в бюджеты городов областного значения 85 % налога на доходы физических лиц.
При этом необходимо сохранить действующий механизм:
— горизонтального выравнивания в части расчета реверсной дотации (50 %);
— финансирования льгот по оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг (за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам).
Учитывая вышеизложенное, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Борисович:
— не допустить принятия проекта Закона о Государственном бюджете Украины на 2018 год в предлагаемой редакции (регистрационный № 7000) и сопроводительного к нему проекта Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (регистрационный № 7116);
— при доработке вышеуказанных законопроектов учесть вопросы, связанные с повышением материального и культурного уровня жизни территориальной громады и реализацией приоритетных проектов развития инфраструктуры города Харькова.
Надеемся на Вашу поддержку интересов территориальных громад.
 
Обращение принято решением 16 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 08.11.2017

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу