Повестка дня 33 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 23.04.2014 (проект)

11 апреля 2014, 10:13
 

Додаток 
до розпорядження Харківського міського голови
№ 39 від 10.04.2014
Проект
 

Порядок денний
33 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 23.04.2014

 
1. Про внесення змін до рішення 29 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1419 / 14 «Про бюджет міста Харкова на 2014 рік».
2. Про нагородження Почесною грамотою Харківської міської ради.
3. Про внесення змін до рішення 1 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 24.11.2010 № 09 / 10 «Про утворення виконавчого комітету Харківської міської ради 6 скликання та затвердження його персонального складу».
4. Про визнання рішень Харківської міської ради такими, що втратили чинність.
5. Про зміну та впорядкування адрес земельних ділянок.
6. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів.
7. Про надання земельних ділянок для будівництва об’єктів.
8. Про поновлення договорів оренди землі для продовження будівництва об’єктів.
9. Про надання дозволу на збереження об’єктів самочинного будівництва та на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для експлуатації, обслуговування об’єктів.
10. Про надання земельних ділянок для експлуатації та обслуговування об’єктів самочинного будівництва.
11. Про внесення змін до рішень Харківської міської ради з містобудівних питань.
12. Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Програми по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 р.» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік.
13. Про надання дозволу на розробку проектів відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам для експлуатації та обслуговування будівель і споруд.
14. Про надання дозволу юридичним та фізичним особам на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для експлуатації та обслуговування будівель і споруд.
15. Про надання юридичним та фізичним особам у користування земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівель і споруд.
16. Про поновлення юридичним та фізичним особам договорів оренди землі для експлуатації та обслуговування будівель і споруд.
17. Про надання дозволу громадянам на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (поновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
18. Про надання дозволу громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
19. Про передачу у власність та надання в оренду громадянам земельних ділянок.
20. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок юридичним та фізичним особам України.
21. Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України.
22. Про комунальну власність м. Харкова.
23. Про відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова.
24. Про внесення змін до деяких рішень Харківської міської ради щодо приватизації комунального майна.
25. Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання міських освітніх програм за рахунок коштів міського бюджету м. Харкова на 2014 рік.
26. Про створення дошкільних навчальних закладів.
27. Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2012‑2016 роки за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік.
28. Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013‑2017 рр.» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік.
29. Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2013‑2017 рр.» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік.
30. Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові» на 2014 рік за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова.
31. Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011‑2014 рр.» за рахунок коштів бюджету м. Харкова на 2014 рік.
32. Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013‑2015 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013‑2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік.
33. Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013‑2015 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2014 рік.
34. Про внесення змін до рішення 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.04.2011 № 265 / 11 «Про надання дозволів на створення органів самоорганізації населення Дзержинського району м. Харкова».
35. Різне.

Приложение
к распоряжению Харьковского городского головы
№ 39 от 10.04.2014
Проект
 

Повестка дня
33 сессии Харьковского городского совета 6 созыва
от 23.04.2014

 
1. О внесении изменений в решение 29 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.01.2014 № 1419 / 14 «О бюджете города Харькова на 2014 год».
2. О награждении Почетной грамотой Харьковского городского совета.
3. О внесении изменений в решение 1 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 24.11.2010 № 09 / 10 «О создании исполнительного комитета Харьковского городского совета 6 созыва и утверждении его персонального состава».
4. О признании решений Харьковского городского совета утратившими силу.
5. Об изменении и упорядочении адресов земельных участков.
6. О предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству для строительства, эксплуатации и обслуживания объектов.
7. О предоставлении земельных участков для строительства объектов.
8. О возобновлении договоров аренды земли для продления строительства объектов.
9. О предоставлении разрешения на сохранение объектов самовольного строительства и на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков для эксплуатации, обслуживания объектов.
10. О предоставлении земельных участков для эксплуатации и обслуживания объектов самовольного строительства.
11. О внесении изменений в решения Харьковского городского совета по градостроительным вопросам.
12. О внесении изменений в смету расходов на выполнение «Программы по реализации решений генерального плана г. Харькова до 2026 г. на период до 2015 г.» за счет средств городского бюджета города Харькова на 2014 год.
13. О предоставлении разрешения на разработку проектов отвода земельных участков юридическим и физическим лицам для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений.
14. О предоставлении разрешения юридическим и физическим лицам на разработку технической документации по землеустройству по установлению (возобновлению) границ земельного участка в натуре (на местности) для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений.
15. О предоставлении юридическим и физическим лицам в пользование земельных участков для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений.
16. О возобновлении юридическим и физическим лицам договоров аренды земли для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений.
17. О предоставлении разрешения гражданам на разработку технической документации по землеустройству по установлению (обновлению) границ земельного участка в натуре (на местности).
18. О предоставлении разрешения гражданам на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков.
19. О передаче в собственность и предоставлении в аренду гражданам земельных участков.
20. О предоставлении разрешения на проведение экспертной денежной оценки земельных участков юридическим и физическим лицам Украины.
21. О продаже земельных участков юридическим и физическим лицам Украины.
22. О коммунальной собственности г. Харькова.
23. Об отчуждении объектов коммунальной собственности территориальной громады г. Харькова.
24. О внесении изменений в некоторые решения Харьковского городского совета о приватизации коммунального имущества.
25. О внесении изменений в сметы расходов на выполнение городских образовательных программ за счет средств городского бюджета г. Харькова на 2014 год.
26. О создании дошкольных учебных учреждений.
27. О внесении изменений в смету расходов на выполнение Городской комплексной целевой социальной программы развития физической культуры и спорта г. Харькова на 2012‑2016 годы за счет средств городского бюджета города Харькова на 2014 год.
28. О внесении изменений в смету расходов на выполнение «Программы охраны окружающей природной среды г. Харькова на 2013‑2017 гг.» за счет средств городского бюджета города Харькова на 2014 год.
29. О внесении изменений в смету расходов на выполнение «Программы обращения с домашними животными и регулирования их численности в г. Харькове на 2013‑2017 гг.» за счет средств городского бюджета города Харькова на 2014 год.
30. О внесении изменений в смету расходов на выполнение «Программы поддержки жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов в городе Харькове» на 2014 год за счет средств городского бюджета города Харькова.
31. О внесении изменений в сметы расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011‑2014 гг.» за счет средств бюджета города Харькова на 2014 год.
32. О внесении изменений в сметы расходов на выполнение «Программы повышения безопасности дорожного движения в г. Харькове на 2013‑2015 годы» и «Программы развития городского электротранспорта г. Харькова на 2013‑2015 годы» за счет средств городского бюджета города Харькова на 2014 год.
33. О внесении изменений в смету расходов на выполнение Программы информатизации Харьковского городского совета на 2013‑2015 годы за счет средств бюджета города Харькова на 2014 год.
34. О внесении изменений в решение 6 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 06.04.2011 № 265 / 11 «О предоставлении разрешений на создание органов самоорганизации населения Дзержинского района г. Харькова».
35. Разное.

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу

- фильмы в кинотеатрах Украины