Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії Харківської міської ради «Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках м. Харкова»

28 марта 2014, 10:58
 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03 № 1160 ‑ IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Харківської міської ради «Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках м. Харкова», як регуляторного акта.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
На цей час у місті Харкові діють «Правила торгівлі на ринках м. Харкова» (надалі — Правила), які затверджені рішенням 15 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 03.10.07 р. № 205 / 07 (зі змінами) та визначають вимоги щодо організації та функціонування ринків, права та обов’язки адміністрацій ринків та продавців, врегульовують їх договірні відношення тощо.
В умовах розвитку ринкової економіки, ринки як елемент інфраструктури внутрішньої торгівлі відіграють певну позитивну роль. З метою забезпечення належних умов для здійснення процесу купівлі-продажу товарів народного споживання керівниками ринків разом з суб’єктами підприємництва проводяться комплексні заходи, спрямовані на вдосконаленням роботи ринків, покращення матеріально-технічної бази та, як наслідок, поліпшення господарських взаємовідносин між суб’єктами, що утримують ринки та торговельні майданчики міста, та суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність на них.
Разом з тим до Харківської міської ради стали надходити листи від суб’єктів господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність на ринках та торговельних майданчиках міста щодо збільшення фінансових навантажень через стягнення плати за користування торговельним місцем та послуги ринку у вихідні та санітарні дні.
З метою стабілізації економічного становища та покращення умов для ведення підприємницької діяльності на ринках м. Харкова підготовлено проект рішення сесії Харківської міської ради «Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках м. Харкова», яким передбачено удосконалення Правил торгівлі на ринках м. Харкова шляхом запровадження єдиного підходу до визначення кількості днів для розрахунку плати за користування торговельним місцем та послуги, що надаються ринком.
Цей документ включає аналіз потенційного впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання та держави.
Основними групами, яких стосуються зазначені проблемні питання, є:
— суб’єкти господарювання, що утримують ринки та торговельні майданчики міста;
— суб’єкти господарювання та продавці, які здійснюють господарську діяльність на ринках та торговельних майданчиках міста;
— держава (міська влада).
Доцільність втручання держави (органів місцевого самоврядування), у даному випадку, виходить з цілей державного регулювання, які є бажаними для інтересів суспільства.
Крім того, за допомогою державного втручання здійснюється необхідний, у даному випадку, контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, що утримують ринки та торговельні майданчики міста. Відсутність такого контролю може призвести до негативних наслідків для зазначених раніше груп.
Зазначені питання мають бути усунені шляхом прийняття рішення Харківської міської ради «Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках м. Харкова», яке є нормативно-правовим актом, як для суб’єктів господарювання, що утримують ринки та торговельні майданчики, так і для тих, хто здійснює свою діяльність на їх територіях.
2. Визначення цілей державного регулювання
Мета прийняття даного регуляторного акта безпосередньо пов’язана з вирішенням проблеми, про яку йшлося в попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.
Прийняття даного регуляторного акта має такі цілі:
— врегулювання окремих питань щодо взаємовідносин між суб’єктом господарювання, що утримує ринок (торговельний майданчик) та продавцями ринку, шляхом запровадження єдиного підходу до визначення кількості днів для розрахунку плати за користування торговельним місцем та послуги ринку;
— поліпшення умов щодо ведення підприємницької діяльності на ринках міста;
— забезпечення в регуляторній діяльності балансу інтересів влади та суб’єктів господарювання;
— поліпшення іміджу влади.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних засобів досягнення встановлених цілей
Ефективність даного регулювання залежить від того, наскільки вдасться забезпечити виконання вимог цього регулювання суб’єктами господарювання, що утримують ринки та торговельні майданчики міста.
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути реалістичні альтернативи, які можуть бути впроваджені на сучасному етапі розвитку суспільства.
Перша альтернатива — відмова від регулювання, збереження діючих Правил торгівлі на ринках м. Харкова, які затверджені рішенням 15 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 03.10.2007 № 205 / 07 (зі змінами).
Друга альтернатива — самостійне регулювання відносин у процесі організації та здійснення торговельної діяльності суб’єктами господарювання, що утримують ринки та торговельні майданчики міста.
Третя альтернатива — запропонований проект.
Перша та друга альтернативи є неприйнятні через те, що діючі Правила не регулюють зазначені проблемні питання, а суб’єкти підприємницької діяльності вирішують їх по-різному, чим заглиблюють існуючі проблеми та невдоволення підприємців, які працюють на ринках міста. Третя альтернатива є актуальною та адекватною до ситуації, що склалася та досягає задекларованої мети і завдань регулювання. Тому аналіз регуляторного впливу здійснюється за третьою альтернативою.
Перевага обраного виду правового регулювання також ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Харківської міської ради для виконання на території міста Харкова, що передбачено ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в України».
Таким чином, єдиним шляхом вирішення зазначеної проблеми є внесення змін до діючих Правил торгівлі на ринках м. Харкова.
4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми
Механізмом, який забезпечить ефективне розв’язання проблеми, є аналіз сформованої ситуації та підготовка проекту рішення сесії Харківської міської ради «Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках м. Харкова».
Розробка рішення Харківської міської ради «Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках м. Харкова» здійснюється за принципами:
— доцільності та обґрунтованої необхідності державного регулювання господарських відносин;
— прозорості та відкритості з обов’язковим врахуванням громадської думки та розглядом ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку;
— інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності;
— юридичної обґрунтованості.
Означені цілі будуть досягнуті у повній мірі за рахунок внесення змін до Правил, зокрема, шляхом запровадження єдиного підходу до визначення кількості днів для розрахунку плати за користування торговельним місцем та послуги ринку.
Ступень ефективності запропонованого виду правового регулювання є достатньо високим, що обумовлюється характером засобу вирішення проблем.
Оприлюднення проекту регуляторного акта в ЗМІ надасть можливість довести інформацію до відома суб’єктів господарювання.
5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення
Досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливе через обґрунтовану мотивацію суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги.
Можливість досягнення цілей, передбачених у цьому Аналізі, в разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою в зв’язку з тим, що метою проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.
Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави. Досягнення встановлених цілей шляхом виконання регуляторного акта приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати.
Простота виконання вимог, встановлених актом, простота положень даного акта, що містить чітке обґрунтування поставлених завдань, являється також однією з можливостей у досягненні встановлених цілей.
Також слід зазначити, що в даному випадку має місце ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного акта, таких як: зміни діючого законодавства, які можуть безпосередньо вплинути на фінансово‑господарську діяльність, прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, соціально-політичні впливи та таке інше. Усе це може привести до недоцільності в подальшому застосуванні прийнятого даного регуляторного акта або зміни його суті чи окремих положень.
Тобто ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного регуляторного акта існує цілком реально, однак не може вплинути на фактор відмови від введення в дію запропонованого регулювання, оскільки наслідки відмови значно гірші за наведених.
6. Очікувані результати прийняття рішення
За рахунок створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, збереження торговельних місць на території ринків міста та зменшення кількості скарг з боку підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на ринках міста, підвищується імідж влади та зменшується соціальна напруга.
Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регулювання припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів господарювання, що утримують ринки та суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність на ринках міста.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта, наведена таблиця аналізу вигод та витрат за текстовою формою, яка визначає результати прийняття зазначеного проекту рішення.
 

Сфера впливу

 

Вигоди

 

Витрати

 

Держава

 

— усунення навантажень (фінансових) на малий і середній бізнес;

 

Не має витрат

 

— покращення інвестиційного клімату у місті;

 

— покращення іміджу влади

 

Суб’єкти господарювання, що утримують ринки

 

— врегулювання окремих питань щодо взаємовідносин між суб’єктами господарювання

 

Не має витрат

 

Суб’єкти господарювання (продавці)

 

— зменшення навантажень (фінансових) на малий і середній бізнес;

— покращення умов праці та організації підприємницької діяльності

Не має витрат

 

 
В цілому, при досягненні цілей державного регулювання буде вирішено проблему запровадження єдиного підходу до визначення кількості днів для розрахунку плати за користування торговельним місцем та послуги ринку.
7. Термін дії регуляторного акта
Рішення Харківської міської ради «Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках м. Харкова» є регуляторним актом, який поширює свою дію на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим на території м. Харкова та може бути використаним протягом необмеженого терміну.
При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корективи.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Для даного регуляторного акта було визначено декілька обчислюваних показників результативності, які безпосередньо пов’язані з цілями регуляторного акта та мають числовий вимір, та прогнозні значення. Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників, та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень) можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.
 


з/п

 

Найменування показників

 

П е р і о д

 

Середньо­
річний
показник напередодні прийняття регуляторного акта

 

Середньо­
річний показник після його прийняття

 

Середньо­річний показник через 3 роки після його прийняття

 

1

 

Кількість розрахункових днів для розрахунку плати за користування торговим місцем

 

360

 

312

 

312

 

2

 

Кількість скарг щодо розрахунку плати за користування торговельним місцем

 

6

 

3

 

1

 

 
Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.
Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб (територія дії акта — 
місто Харків).
На підставі порівняння цих показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень) можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватись статистичним методом, шляхом аналізу статистичних даних, наданих Департаментом підприємництва та споживчого ринку.
Базове відстеження результативності дії цього акта буде здійснюватись за підсумками року прийняття регуляторного акта.
Протягом 2 років з дня набрання чинності цим регуляторним актом буде проведене повторне відстеження результативності регуляторного акта, де будуть відображені порівняльні показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження результативності акта на той час.
За цими порівняльними даними після зазначеного строку буде встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.
Протягом кожних трьох років з моменту виконання заходів з проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, за умови його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта, де будуть відображені відповідні показники в порівнянні з попереднім відстеженням результативності акта.
 
Директор Департаменту підприємництва та споживчого ринку А. М. Проскурін
Подписаться на новости

Выбрать по тегу