Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Харківської міської ради

21 февраля 2013, 09:00
 

«Про внесення змін до рішення 4-ї сесії Харківської міської ради 6-го скликання від 12.01.2011 р. № 126 / 11 «Про врегулювання питань справляння податків на території міста Харкова відповідно до норм Податкового кодексу України»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003 р. № 1160­IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Харківської міської ради «Про внесення змін до рішення 4 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 12.01.2011 р. № 126 / 11 «Про врегулювання питань справляння податків на території міста Харкова відповідно до норм Податкового кодексу України», як регуляторного акта.

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

З 1 січня 2012 року у місті Харкові запроваджено збір за місця для паркування транспортних засобів.

Його справляння здійснюється згідно з Положенням «Про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів у місті Харкові», затвердженим рішенням 4 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 12.01.2011 р. № 126 / 11 (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до цього Положення платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи­підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках, а базою оподаткування збором — площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Харкова, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, включений за поданням Департаменту транспорту і зв’язку до вищенаведеного рішення додатком № 3.

Згідно з цим додатком у місті Харкові налічується 92 майданчика для платного паркування.

Проте у теперішній час виникла необхідність коригування Переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Харкова, за рахунок зменшення на одному майданчику кількості машино /  місць на 18 і площі — на 225 кв. м та виключення двох майданчиків на 43 машино /  місця загальною площею 635,25 кв. м
з одночасним доповненням цього переліку новою ділянкою на 320 машино /  місць та площею 4 752 кв. м.

Відповідні пропозиції надійшли від Департаменту транспорту Харківської міської ради.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, тому що Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Харкова, затверджений рішенням міської ради про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, внесення змін до якого можливе лише за рахунок прийняття відповідного рішення Харківської міської ради.

Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є:

— платники збору за місця для паркування транспортних засобів, а саме комунальне підприємство «Харківпарксервіс»;

— органи державної податкової служби, на які покладені функції з контролю за справлянням збору за місця для паркування транспортних засобів;

— органи місцевого самоврядування.

Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення Харківської міської ради «Про внесення змін до рішення 4 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 12.01.2011 р. № 126 / 11 «Про врегулювання питань справляння податків на території міста Харкова відповідно до норм Податкового кодексу України».

2. Цілі (мета) регулювання

Метою прийняття рішення Харківської міської ради «Про внесення змін до рішення 4 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 12.01.2011 р. № 126 / 11 «Про врегулювання питань справляння податків на території міста Харкова відповідно до норм Податкового кодексу України» є:

— коригування переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Харкова.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

— пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акта;

— здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

— введення в дію запропонованого акта.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акта призведе до економічно необґрунтованих витрат комунального підприємства «Харківпарксервіс» на сплату збору за місця для паркування транспортних засобів за земельні ділянки, на яких розміщені майданчики для платного паркування, експлуатація яких є неефективною, а у разі несплати збору за ці ділянки — до застосування санкцій до підприємства з боку органів державної податкової служби, а також не дозволить отримати додаткові надходження збору за місця для паркування транспортних засобів до бюджету міста Харкова за рахунок введення в експлуатацію нового майданчика для паркування.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право на внесення змін до Переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Харкова, належить Харківській міській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Третя альтернатива введення в дію запропонованого акта є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Харківської міської ради для виконання на території міста Харкова, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Податкового кодексу України.

4. Опис механізмів та заходів,
що пропонується для вирішення проблеми

Вирішити проблему пропонується за допомогою такого способу, як внесення змін до рішення Харківської міської ради «Про внесення змін до рішення 4 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 12.01.2011 р. № 126 / 11 «Про врегулювання питань справляння податків на території міста Харкова відповідно до норм Податкового кодексу України», а саме викладення додатку № 3 до цього рішення у новій редакції.

Внесення змін до рішень Харківської міської ради здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень зазначеного органу. Тому вирішити зазначену проблему можливо лише шляхом прийняття рішення Харківської міської ради, а саме внесенням змін до вказаного рішення.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення

Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою розробки проекту рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми.

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених
п. 2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, органами державної податкової служби та платниками збору за місця для паркування транспортних засобів.

Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акта принесе вигоди, які виправдовуватимуть необхідні після його прийняття витрати, а саме:

— органи місцевого самоврядування та органи державної податкової служби зможуть отримати додаткові надходження збору за місця для паркування транспортних засобів до бюджету міста Харкова за рахунок введення в експлуатацію нового майданчика для паркування;

— платники збору за місця для паркування транспортних засобів (КП «Харківпарксервіс») збільшать кількість майданчиків для платного паркування і, як наслідок, прибутковість діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.

Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акта буде здійснюватися органами державної податкової служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.

Слід зазначити, що на дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників, таких як внесення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері.

6. Очікувані результати прийняття рішення

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси платників збору за місця для паркування транспортних засобів, органів державної податкової служби та місцевого самоврядування.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття даного проекту рішення.

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

 

Вигоди

 

Витрати

 

Інтереси органів місцевого самоврядування

 

Збільшення надходжень збору за місця для паркування транспортних засобів до бюджету міста Харкова

 

Відсутні

 

Інтереси органів державної податкової служби

 

Інтереси платників збору за місця для паркування транспортних засобів (КП «Харківпарксервіс»)

 

Забезпечення підвищення рівня доходності від провадження діяльності з паркування транспортних засобів

 

Збільшення витрат на утримання і обслуговування місць для паркування

 

 

 

7. Термін дії регуляторного акта

Рішення Харківської міської ради «Про внесення змін до рішення 4 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 12.01.2011 р.
№ 126 / 11 «Про врегулювання питань справляння податків на території міста Харкова відповідно до норм Податкового кодексу України» є загальнообов’язковим до застосування на території міста Харкова, і термін його дії необмежений.

Потреби визначити строк дії даного акта не існує через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

8. Визначення показників результативності рішення

До показників результативності дії акта належать:

— обсяги надходжень збору за місця для паркування транспортних засобів до бюджету міста Харкова.

Дія рішення поширюється на платників збору за місця для паркування транспортних засобів у місті Харкові.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками збору за місця для паркування транспортних засобів на виконання вимог даного акта, не зміняться.

У відповідності до ч. 5 ст. 12 Закону України від 11.09.2003 р.
№ 1160­IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що ознайомляться із зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації — газеті «Харьковские известия» та на офіційному сайті Харківської міської ради за результатами оприлюднення.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення

Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної та податкової звітності.

Під час прийняття регуляторного акта, у встановлені чинним законодавством строки, Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акта.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акта.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акта, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта.

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів Т. Д. Таукешева

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу