Рішення про внесення змін до рішення 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008р. №41/08

31 января 2013, 00:47
 

«Про затвердження Положення про порядок визначення розміру орендної плати за землю при наданні земельних ділянок у платне користування в місті Харкові»

 

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__ сесія   6 скликання 
проект
 
від  __.___.2013  № ________/13
м. Харків
 
 
 
З метою удосконалення порядку визначення розміру орендної плати за землю при наданні земельних ділянок у платне користування в місті Харкові, згідно рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання № 335 / 07 від 25.12.2007р. «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Харкова», на підставі Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, закону України «Про оренду землі», та керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до підпункту 6 пункту 4.1 додатку до рішення 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008р. № 41 / 08 «Про затвердження Положення про порядок визначення розміру орендної плати за землю при наданні земельних ділянок у платне користування в місті Харкові» виклавши його у наступній редакції:
6 0,09 % Зареєстровані релігійні та благодійні організації, діяльність яких не передбачає одержання прибутку
 

6

 

0,09 %

 

Зареєстровані релігійні та благодійні організації, діяльність яких не передбачає одержання прибутку

2. Це рішення набирає чинності з дня опублікування в офіційному виданні Харківської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова   Г. А. Кернес

АналIз регуляторного впливу

 

прийняття регуляторного акта — рішення Харківської міської ради 
«Про внесення змін до рішення 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008р. № 41 / 08 
«Про затвердження Положення про порядок визначення розміру орендної плати за землю при наданні земельних ділянок 
у платне користування в місті Харкові»
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. № 1160­IV та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Харківської міської ради «Про затвердження Положення про порядок визначення розміру орендної плати за землю при наданні земельних ділянок у платне користування в місті Харкові», як регуляторного акту.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати

шляхом державного регулювання господарських відносин

Рентні відносини на державному рівні регулюються Земельним кодексом, Податковим Кодексом України, Законом України «Про оренду землі», проте механізм визначення розміру орендних платежів, способів їх обчислення в них не прописаний. З боку держави регламентуються лише вихідна база розрахунку в особі нормативної грошової оцінки землі та верхня і нижня межі платежів, решта віддана на відкуп місцевих ініціатив. Аналіз проблеми засвідчив, що в жодному з міст України не існує методики визначення орендної плати, яка би мала під собою чітке і переконливе економічне підґрунтя. Всі методичні зусилля зведені до встановлення розмірів відсотку від грошової оцінки та його диференціації щодо певних категорій орендарів. У м. Харкові запроваджена модель розрахунку яка була затверджена рішенням Харківської міської ради «Про затвердження від 27.02.2008р. № 41 / 08 «Про затвердження Положення про порядок визначення розміру орендної плати за землю при наданні земельних ділянок у платне користування в місті Харкові» (далі — Положення).

Уведений в дію Податковий Кодекс України вніс суттєві зміни до законодавчої бази розрахунку нормативної грошової оцінки землі та орендної плати. Започатковані урядом кроки, про які йдеться, спрямовані саме на збільшення надходжень до бюджету, в тому числі і місцевого, аби надолужити суттєве поширення кола соціальних пільг і видатків, ініційованих ним же.

Виходячи з наведеного, можна стверджувати, що за час дії Положення виникла низка проблемних питань, які потребують нагального вирішення:

1) приведення окремих засад Положення у відповідність до чинного законодавства;

2) удосконалення запровадженого механізму розрахунків з урахуванням накопиченого досвіду його застосування.

2. Визначення цілей державного регулювання

— приведення усіх засад Положення до чинних норм законів України;

— врегулювання правовідносин між Харківською міською радою як суб’єктом права власності на землю і орендарями земельних ділянок;

— підвищення довіри до міської влади;

— забезпечення простоти і прозорості орендних розрахунків;

— запобігання зловживань з боку посадових осіб органів місцевого самоврядування;

— встановлення рівних орендних умов для підприємців у різних сферах господарювання;

— збільшення надходжень до міського бюджету;

— стимулювання викупу земельних ділянок, реформування земельної власності, а згодом й формування повноцінного земельного ринку в місті;

— створення дійових мотивацій до раціонального і ефективного використання території міста, оптимізації землекористування.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів

досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Ефективність даного регулювання залежить від того, на скільки вдається забезпечити виконання вимог цього регулювання суб’єктами господарювання та споживачами.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути реалістичні альтернативи, які можуть бути впроваджені на сучасному етапі розвитку суспільства. Кількість наведених альтернатив для проведення аналізу вигод та витрат буде достатньою для того, щоб оцінка дії регуляторного акту була якісною.

1. Збереження існуючого порядку визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі у м. Харкові.

Зазначена альтернатива виявилася недосконалою. Через те, що на сьогоднішній день зазначене Положення в деяких випадках не чітко регулює механізм розрахунку орендної плати за землю виникла необхідність внесення окремих доповнень та пояснень до нього.

2. Розроблення нової методики розрахунку розміру орендної плати при укладанні договорів оренди землі у м. Харкові.

Зазначена альтернатива є не прийнятною оскільки розроблення та впровадження нової методики потребує певного часу та відповідних бюджетного асигнування, які на сьогоднішній день відсутні.

3. Внесення змін до «Положення про порядок визначення розміру орендної плати за землю при наданні земельних ділянок у платне користування в місті Харкові» затвердженого рішенням 19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008р. № 41 / 08.

Ця альтернатива є актуальною та адекватною до ситуації, що склалася, та чітко регламентує методику визначення розміру орендної плати.

Визначені в цьому Аналізу цілі також не можуть бути досягнуті за допомогою ринкових механізмів, оскільки останні не мають імперативного характеру та базуються на принципах диспозитивності та передбачають урахування вимог та інтересів всіх операторів ринку.

Крім того, застосування інших засобів розв’язання проблеми, не передбачених чинним законодавством, може бути визнано таким, що суперечить чинному законодавству та є неприпустимим. Якщо взяти інтереси громадян, то в перших двох випадках не буде забезпечено належного надання зазначених послуг. У третьому випадку (внесення змін), результатом буде збільшення надаваємих послуг, стабілізація цін на вказані послуги, покращення стану орендної політики.

Для держави позитивним буде факт введення в дію запропонованого регулювання, так як збільшиться база оподаткування, як наслідок обсяг надходжень до бюджету та державних цільових фондів, зменшаться обсяги тіньової економіки, збільшиться прибуток підприємств, залучення інвестицій, укріплення авторитету та іміджу органів влади.

Враховуючи вищенаведені обставини найбільш сприятливим та ефективним виявився третій варіант вирішення зазначених проблемних питань шляхом внесення змін до діючого Положення.

4. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв’язання

визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

1. Встановлення Положенням, з урахуванням змін та доповнень до нього, чітких принципів розрахунку орендної плати із зазначенням способу визначення її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку внесення і перегляду, відповідальності за її несплату;

2. Інформування через пресу орендаторів про уведення в дію внесених змін та доповнень до Положення;

3. З вступом у дію Положення зі змінами та доповненнями розрахунок на його основі розміру орендної плати при укладенні договорів оренди земельних ділянок, прийнятих до і після набрання його чинності.

Рішення Харківської міської ради «Про внесення змін до рішення
19 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.02.2008р. № 41 / 08 «Про затвердження Положення про порядок визначення розміру орендної плати за землю при наданні земельних ділянок у платне користування в місті Харкові» надає можливість:

— врегулювати правовідносини між Харківською міською радою як суб’єктом права власності на землю і орендарями земельних ділянок;

— забезпечити прозорість орендних розрахунків;

— запобігти зловживань з боку посадових осіб органів місцевого самоврядування.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей

у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка

можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість досягнення цілей, передбачених розділом 2 цього Аналізу у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою.

Досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту можливо через обґрунтовану мотивацію суб’єктів господарювання, громадян, підприємств, виконувати встановлені вимоги.

Вони ґрунтуються на чіткому визначенню прав та обов’язків суб’єктів, на яких поширюється даний акт. Тобто, міська рада на підставі законодавства, чітко регулює обов’язки суб’єктів даних правовідносин виконувати встановлені вимоги, а вони, у свою чергу, наділені правом користуватися наданим їм видом послуг. Простота виконання вимог, встановлених актом, тобто користування послугами за встановленими правилами, та простота положень даного акту, що містить чітке обґрунтування поставлених завдань є також однією з можливостей досягнення встановлених цілей.

Можливість впровадження та виконання вимог акта органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами обґрунтовується тим, що зазначений регуляторний акт розроблено з урахуванням Закону України «Про оренду землі», Земельного Кодексу України, Податкового кодексу України, існуючого досвіду застосування чинних правових норм в сфері оренди землі, урахуванням практичних аспектів роботи.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема, розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

Міська влада

Вигоди

 

Витрати

 

Збільшення надходжень до міського бюджету

 

Витрати, пов’язані з адмініструванням
регуляторного акта

 

Підвищення рівня
довіри до міської влади

 

 

Оптимізація використання території

 

 

 

 

Суб’єкти підприємництва

Вигоди

 

Витрати

 

Встановлення чітких
і прозорих процедур розрахунків

 

Витрати, пов’язані з адмініструванням
регуляторного акта

 

Передбачуваність дій влади

 

 

 

 

Громадяни

Вигоди

 

Витрати

 

Поліпшення умов для започаткування
підприємницької діяльності

 

Витрати, пов’язані з адмініструванням
регуляторного акта

 

Збільшення надходжень до міського бюджету

 

 

Покращення благоустрою міста

 

 

 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності

регуляторного акта

Даний проект нормативно­правового акту є загальнообов’язковим до застосування, та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, тому, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним. Термін дії запропонованого регуляторного акту буде залежить від змін, які можуть бути внесені до земельного законодавства України або прийняття нових законодавчих актів що можуть суттєво вплинути на вказаний проект.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Для даного регуляторного акта було визначено декілька обчислюваних показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акту та мають числовий вимір, та прогнозні значення. Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників, та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

Визначення декількох обчислюваних показників результативності регуляторного акта буде безпосередньо пов’язано із цілями регуляторного акту та матиме числовий вимір, та прогнозні значення, а саме:

1. Надходження до міського бюджету орендної плати за землю.

2. Кількість укладених договорів оренди земельних ділянок.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом рівних періодів після набрання чинності актом. Саме за цими критеріями можна зробити висновки про результативність регуляторного акту.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

При визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття, нами визначені строки проведення базового, повторного та періодично відстеження результативності регуляторного акта. Для використання таких відстежень будуть використовуватися статистичні дані та дані фінансової звітності.

Базове відстеження результативності дії цього акту буде здійснюватись протягом року в якому прийматиметься зазначений регуляторний акт. За результатами зазначеного відстеження буде визначена більш повна та ефективна дія регуляторного акту.

Не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, буде проведено повторне відстеження результативності регуляторного акту, де будуть відображені показники за період, з моменту закінчення проведення базового відстеження результативності акта.

За цими порівняльними даними після зазначеного строку буде встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акту.

Протягом кожних трьох років з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження результативності регуляторного акта, при умові його чинності, буде проводиться періодичне відстеження результативності цього акта де будуть відображені відповідні показники, у порівнянні із попереднім відстеженням результативності акта.

Заступник директора Департаменту містобудування, архітектури
та земельних відносин — начальник управління земельних відносин   Б. І. Баронін

 

Подписаться на новости

Выбрать по тегу