Договір про надання послуг по обслуговуванню пристроїв замково-переговорного зв’язку м. Харків

24 декабря 2013, 17:35
 

КСП «Харківгорліфт» (ідентифікаційний код юридичної особи 34754617, державна реєстрація проведена 29.11.2006 року, номер запису 14801020000031054), в особі директора Кандаурова Анатолія Івановича, що діє на підставі Статуту, затвердженого начальником управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (далі — Виконавець), з однієї сторони, і власник (наймач) квартири (житлового приміщення в гуртожитку), власник, орендар нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) (далі — Споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке:
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Предметом договору є забезпечення Виконавцем надання послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (далі — послуги) у будинках, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади м. Харкова, під’їзди яких обладнані пристроями замково-переговорного зв’язку, перелік яких відображений у газеті «Харьковские известия» (офіційний додаток) від 09.11.2013 № 135 / 1 (2729), а Споживачем — забезпечення своєчасної оплати таких послуг відповідно до щомісячної вартості у строки та на умовах, що передбачені договором.
1.2. Виконавець надає послуги відповідно до затвердженого рішенням Харківської міської ради від 25.09.2013 № 1290 / 13 «Порядку установлення та утримання пристроїв замково-переговорного зв’язку у багатоквартирних житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Харкова».
1.3. Розмір щомісячної вартості за надані послуги на дату укладення цього договору становить 5 грн. 50 коп.
1.3. Перелік робіт з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку та їх періодичність здійснюються відповідно до затвердженого органом місцевого самоврядування рішення.
1.4. Система замково-переговорного зв’язку — мережі, блок виклику, блок управління і живлення, блок комутації, абонентські трубки, замок електромагнітний, кнопка управління виходом і аварійним розблокуванням електромагнітного замку, дверний доводчик.
2. ОПЛАТА СПОЖИТИХ ПОСЛУГ
2.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Оплата послуг здійснюється (платежі вносяться) не пізніше ніж до 15 числа місяця, що настає за розрахунковим.
2.2. Послуги оплачуються готівкою або в безготівковій формі.
2.3. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця через відділення ПАТ «Мегабанк».
2.4. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних Виконавець здійснює перерахунок розміру плати.
2.5. У разі прострочення оплати наданих послуг на строк більш ніж 90 календарних днів Виконавець має право обмежити надання послуги шляхом відключення абонентської трубки від пристроїв замково-переговорного зв’язку.
2.6. У разі погашення виниклої заборгованості Споживачем, останній повинен звернутися до Виконавця із заявою, а Виконавець здійснює підключення абонентської трубки Споживача до пристроїв замково-переговорного зв’язку протягом 1‑го робочого дня з моменту отримання заявки.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Споживач має право на:
3.1.1) своєчасне отримання послуг належної якості згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
3.1.2) зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості у визначеному законодавством порядку;
3.1.3) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у встановлені законодавством строки;
3.1.4) своєчасне отримання від Виконавця інформації про послуги по цьому договору, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру місячної вартості, режим надання послуг, їх споживчі властивості;
3.1.5) зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт;
3.1.6) відшкодування збитків, заподіяних його майну та (або) приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;
3.1.7) у разі погашення виниклої заборгованості письмово звернутися до Виконавця для підключення абонентської трубки.
3.2. Споживач зобов’язаний:
3.2.1) оплачувати послуги в установлений цим договором строк;
3.2.2) своєчасно інформувати Виконавця про виявлення несправності в пристроях замково-переговорного зв’язку та їх мережах;
3.2.3) дотримуватися санітарно-гігієнічних і протипожежних правил;
3.2.4) забезпечувати безперешкодний доступ представників Виконавця, за наявності у них відповідного посвідчення, до обладнання та мереж для встановлення, ремонту і заміни пристроїв замково-переговорного зв’язку та їх мереж згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
3.2.5) проводити за рахунок власних коштів встановлення, заміну та ремонт абонентських трубок і кабелю, що розташовані в квартирі (іншому житловому та / або нежитловому приміщенні) Споживача;
3.2.6) своєчасно вживати заходів до усунення пов’язаних з отриманням послуг неполадок, що виникли з власної вини;
3.2.7) не підключатися самовільно (або відключатися) до (від) пристроїв замково-переговорного зв’язку та їх мереж;
3.2.8) самостійно не переносити складові пристрої замково-переговорного зв’язку, їх мережі та абонентські трубки.
3.3. Виконавець має право:
3.3.1) вимагати від споживача дотримання вимог правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, експлуатації житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках), санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
3.3.2) доступу, зокрема несанкціонованого, у квартиру (житлове приміщення у гуртожитку), нежитлове приміщення у житловому будинку (гуртожитку) споживача для ліквідації аварії відповідно до встановленого законом порядку, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду;
3.3.3) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законом;
3.3.4) обмежити надання послуги шляхом відключення абонентської трубки від пристроїв замково-переговорного зв’язку у разі прострочення оплати Споживачем наданих послуг на строк більш ніж 90 календарних днів;
3.3.5) вимагати від Споживача відшкодування вартості робіт, обладнання та матеріалів у разі виявлення несправностей пристроїв замково-переговорного зв’язку та їх мереж, що виникли з вини Споживача;
3.3.6) вносити зміни в цей договір шляхом оприлюднення у офіційному друкованому засобі масової інформації Харківської міської ради.
3.3.7) на опрацювання персональних даних Споживача.
3.4. Виконавець зобов’язаний:
3.4.1) забезпечувати своєчасне надання послуг належної якості згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
3.4.2) подавати Споживачеві в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про загальну суму місячного платежу, режим надання послуг тощо;
3.4.3) утримувати пристрої замково-переговорного зв’язку та їх мережі в належному технічному стані, здійснювати їх обслуговування, вживати своєчасних заходів до усунення порушень у наданні послуг в установлені законодавством строки;
3.4.4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників;
3.4.5) своєчасно ознайомлювати Споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;
3.4.6) своєчасно проводити за рахунок власних коштів роботи з усунення виявлених пов’язаних з наданням послуг неполадок, що виникли не з вини Споживача.
3.4.7) відшкодовувати споживачеві збитки, завдані його майну та (або) приміщенню, шкоду, заподіяну життю чи здоров’ю споживача внаслідок ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;
3.4.8) здійснювати контроль за технічним станом пристроїв замково-переговорного зв’язку та їх мереж;
3.4.9) за письмовою заявою Споживача у разі погашення ним заборгованості підключати абонентську трубку до пристроїв замково-переговорного зв’язку.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Споживач несе відповідальність згідно із законом за:
1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
2) несвоєчасне внесення платежів за послуги;
3) порушення визначених цим договором зобов’язань.
4.2. Виконавець несе відповідальність згідно із законом за:
1) неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до заподіяння збитків майну та (або) приміщенню споживача, шкоди його життю чи здоров’ю, шляхом відшкодування збитків;
2) зниження кількісних і якісних показників послуг або перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт;
3) порушення зобов’язань, визначених цим договором.
5. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
5.1. У разі порушення Виконавцем умов договору Споживачем та представником Виконавця складається акт-претензія із зазначенням у ньому строків, виду порушення, кількісних і якісних показників послуг тощо.
Представник Виконавця повинен з’явитися на виклик Споживача для підписання акта-претензії, не пізніше ніж протягом 2 робочих днів після отримання повідомлення Споживача.
У разі неприбуття представника Виконавця у визначений договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії, останній вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два інші Споживачі, що мешкають в тому під’їзді, де порушено надання послуг по цьому договору.
5.2. Акт-претензія подається Виконавцю, який вирішує протягом трьох робочих днів питання про перерахунок платежів або надає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.
5.3. Спори між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.
6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей договір набирає чинності з 01 лютого 2014 року та укладається згідно з ч.3 ст. 205, ст. ст.642, 643 Цивільного кодексу України і діє до моменту:
— переходу права власності (користування) на квартиру, інші житлові та / або нежитлові приміщення в житлових будинках комунальної власності до іншої особи;
— демонтажу пристрою замково-переговорного зв’язку;
— ліквідації сторін.
7.2. Договір може бути розірваний достроково у разі письмової заяви Споживача про відключення зв’язку з пристроєм замково-переговорного зв’язку та унеможливлення дистанційного відмикання вхідних дверей у під’їзд будинку з абонентської трубки або іншими пристроями.
7.3. Споживач надає згоду на обробку його персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, номер мобільного телефону) з метою реалізації договірних правовідносин відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів та укладеного Договору, а також підтверджує, що повідомлений про включення інформації, що містить його персональні дані, до бази персональних даних Виконавця.
7.4. Договір надруковано в офіційному друкованому засобі інформації Харківської міської ради для кожного Споживача, загальним накладом 235 тисяч примірників.
 
 
 
СТОРОНИ
Виконавець:
Комунальне спеціалізоване підприємство «Харківгорліфт» (ід. код юридичної особи 34754617), державна реєстрація проведена 29.11.2006 року, номер запису 14801020000031054.
 
Місцезнаходження: 
61024, м. Харків, вул. Петровського, 30,
телефон / факс 725-28-21
Директор Кандауров Анатолій Іванович
 
 
 
м. п.
 
 
Споживач:
 
(мешканець будинку комунальної власності м. Харкова, якому забезпечено зв’язок з встановленим у його під’їзді пристроєм замково-переговорного зв’язку та надана можливість дистанційного відмикання вхідних дверей у під’їзд з абонентської трубки або іншими пристроями).
Подписаться на новости

Выбрать по тегу